DERNEK TÜZÜĞÜ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

DERNEĞİN ADI
Madde 1.
Derneğin adı "MADENCİLİK MÜŞAVİR MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ"dir.

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2.

2.1. Derneğin merkezi Ankara'dadır.
2.2. Derneğin şubesi yoktur ve açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI
Madde 3.

Derneğin amaçları şunlardır:
3.1.  Türkiye madencilik sektöründeki müşavir mühendislik mesleğini geliştirecek çalışmalar yaparak, ülke mineral kaynaklarından en etkin biçimde yararlanılmasına katkıda bulunmak;
3.2.  Madencilik müşavir mühendislik mesleğine dair ortak sorunları belirlemek, öneriler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçerek bu sorunların çözüme kavuşması yolunda çalışmalar yapmak;
3.3.  Mesleğin uygulama, raporlama ve denetleme hizmetlerinin ulusal ve uluslararası akreditasyona dayanmasını sağlamak veya kendi bağımsız ölçütlerini, ilkelerini, kurallarını, değerlerini ve usullerini oluşturmak suretiyle akredite eden konumunda olmak;
3.4.  Türkiye madencilik sektöründe müşavir mühendislik hizmetleri veren maden, jeoloji, jeofizik gibi farklı mühendislik dalları arasında uyumlu işbirliğini sağlamaya çalışmak;
3.5.  Madencilik müşavir mühendislik mesleğinin toplum içinde doğru anlaşılmasını, tanınmasını, saygınlığının ve güvenilirliğinin artmasını ve piyasasının gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak;
3.6.  Madencilik sektöründe meydana gelen gelişmeleri izlemeye ve üyelerine duyurmaya çalışmak;
3.7.  Üyeleri arasında uygulama birliği sağlamaya çalışmak;
3.8.  Üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye, hak ve çıkarlarını korumaya, eğitim, ekonomik ve sosyal düzeylerini yükseltmeye çalışmak;
3.9.  Üyeleri arasındaki iletişimi, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya, geliştirmeye çalışmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde 4.

Dernek, amacına ulaşmak için şu konularda çalışmalar yapar:
4.1   Dünyada ve Türkiye'de madencilik sektöründe meydana gelen gelişmeleri izlemek, bu gelişmeleri üyelerine duyurarak onların mesleki gelişimlerinde ve eğitimlerinde sürekliliği sağlamak;
4.2   Üyeleriyle özel ve kamu kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyici esaslara yönelik araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, tip sözleşmeler hazırlamak, bunların yaygınlaşması ve etkin olarak uygulanmasını sağlamak;
4.3   Ulusal, uluslararası ve diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak, üyelerinin uluslararası akreditasyon zincirine katılmasını sağlamak, Dernek tarafından yapılan akreditasyonların, karşılıklı tanınırlık anlaşmaları yoluyla, diğer ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınması için çalışmalar yapmak;
4.4   Mesleğin güvenilirliğini ve saygınlığını koruyabilmek için mesleki etik kurallarını oluşturmak ve bu kuralları geliştirmek;
4.5   Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında madencilik müşavir mühendislik sektörü ile ilgili her türlü federasyon, dernek ve birliğe üye olmak, sektörü temsil etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik ve teknik alanlarda işbirliği yapmak;
4.6   Üyeleri arasında ortak çalışma, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek;
4.7   Üyelerini yurt içinde ve uluslararası alanda tanıtmak;
4.8   Yurt içinde ve yurt dışındaki iş olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi için girişimde bulunmak, bunun için dış temsilciliklerin ve ilgili kuruluşların yardımını sağlamak;
4.9   Üyelerini kapsamlı projelerde işbirliği yapmaları için desteklemek;
4.10  İstenmesi durumunda, kamu ve özel kesim işlerinde çıkmış teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda, hakem, bilirkişi, arabulucu vb göstermek;
4.11  Üyelerinin mesleki, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak çalışmalar ve etkinlikler yapmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
Madde 5.

Dernek amaçlarına ulaşmak için;
5.1.  mesleki mevzuata ve standartlara yönelik araştırma yapar, öneriler geliştirir, çalışmalarını ilgililere ve kamuoyuna duyurur, önerilerin hayata geçirilmesi için çaba harcar.
5.2.  mesleğin ulusal ve uluslararası uygulama ve raporlama standartlarını temel alan, mesleki alanlarda yeterliliğe yönelik eğitim, denetim, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütür.
5.3.  madencilik müşavir mühendislik mesleğinin ve kuruluşlarının tanıtımı ve gelişmesi için diğer mesleki örgütlerle, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, piyasanın gelişmesi için çaba gösterir ve ilgili kuruluşların yardımını sağlamaya çalışır.
5.4.  üyelerin ihtiyaç ve sorunlarını araştırır, tespit eder ve bunların karşılanması ya da çözüme kavuşturulması için kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimde bulunur.
5.5.  üyeleri arasında bilgi alış verişini özendirir, üyelere bilgi, beceri ve deneyim kazandıracak etkinliklerde bulunur, bu tür konularda kamu ve özel kurum, kuruluş ve üniversitelerle ortak proje veya faaliyetler yürütür.
5.6.  çalışma grubu, komisyon vb ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar.
5.7.  Kitaplık, teknik müze, eğitim ve dokümantasyon merkezi kurar.
5.8.  duyuru, bülten, dergi, kitap vb yayımlar, yazılı veya görsel medyadan faydalanır, internet sitesi oluşturur, bunlara yönelik faaliyeti destekler.
5.9.  Derneğin yayın organlarına reklam alır, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ve yayın organlarına reklam verir.
5.10. her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşya yaptırır ve dağıtır.
5.11. Derneğin, kamu yararına çalışan dernek statüsüne kavuşabilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
5.12. vakıf ve federasyon kurar veya  kurulu bir federasyona katılır; gerekli izni alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.
5.13. uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olabilir, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır; Türkiye madencilik müşavir mühendislik sektörünü yurt dışında ve yetkili uluslararası organizasyonlar nezdinde temsil eder.
5.14. kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
5.15. ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, konferans, kongre, sempozyum, seminer, kurs, forum, fuar, sergi, gezi vb düzenler; bu tür etkinliklere katılmak sureti ile üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlar.
5.16. üyelerini ve mesleği özendirmek için ödüllü yarışma düzenler.
5.17. en az yedi gün önceden merkezinin bulunduğu ve faaliyetin düzenleneceği illerin Valiliklerine bildirimde bulunmak şartı ile yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet edebilir, ya da yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini yurt dışına gönderebilir.
5.18. üyelerinin faaliyet alanına girmeyecek biçimde her türlü ortaklık, iktisadi işletme, iktisadi teşekkül, şirketler kurar, kurulan ve kurulacak olan iktisadi işletme, iktisadi teşekkül ve şirketlere katılır ve bunları işletir, taşınmaz mallar satın alır, her türlü inşaat yapar, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, her türlü ayni ve nakdi hakları tesis eder veya ettirir.
5.19. Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verebilir, burs verebilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
5.20. gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.
5.21. gerekli diğer çalışmaları yapar.

İKİNCİ BÖLÜM
TANIM VE MESLEK AHLÂKI KURALLARI

TANIM
Madde 6.

Derneğin tanımına göre madencilik müşavir mühendisi; kendi adına ya da bir tüzel kişilik bünyesinde çalışan, madencilikle ilgili alan(lar)da ücret karşılığı müşavirlik yapan ya da hizmet veren maden, jeoloji ya da jeofizik mühendisidir.

MESLEK AHLÂKI KURALLARI
Madde 7.

Dernek üyeleri, Dernek tarafından benimsenen ve aşağıda kısaca açıklanan ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş meslek ahlâkı kurallarına uymakla yükümlüdürler.
7.1.  Topluma ve müşavirlik sektörüne karşı sorumluluk
Müşavir mühendis;
a) Müşavirlik sektörünün topluma karşı sorumluluğunu kabul eder.
b) Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu çözümleri araştırır.
c) Müşavirlik sektörünün itibarını, güvenilirliğini ve saygınlığını her zaman korurur.
7.2.  Yetkinlik
Müşavir mühendis;
a) Bilgi ve becerilerini teknoloji, mevzuat ve iş idaresi alanlarındaki gelişmelere uygun düzeyde tutar ve müşteriye verilen hizmetlerde gereken beceri, dikkat ve itinayı gösterir.
b) Yalnızca yetkin olduğu hizmetleri icra eder.
7.3.  Dürüstlük
Müşavir mühendis; işverenlerin meşru haklarına her zaman uygun hareket eder ve tüm hizmetleri dürüstlük ve sadakat çerçevesinde sağlar.
7.4.  Tarafsızlık
Müşavir mühendis;
a) Mesleki tavsiye, hüküm ve kararlarını verirken tarafsız olur.
b) Hizmetlerinin icrasında ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışmaları konusunda işvereni bilgilendirir.
c) Bağımsız karar vermesini engelleyecek herhangi bir maddi çıkar teklifini kabul etmez.
7.5.  Diğer kişilere karşı dürüst olma
Müşavir mühendis;
a) "Niteliğe dayalı seçim" kavramını teşvik eder.
b) Dikkatsizlik nedeniyle ya da kasıtlı olarak başka kişilerin işine ya da saygınlığına zarar verecek bir şey yapmaz.
c) Belirli bir iş için görevlendirilmiş bir başka müşavir mühendisin yerini doğrudan ya da dolaylı olarak almaya yeltenmez.
d) Başka bir müşavir mühendisin işini, kendisini bilgilendirmeden ve o iş için önceki görevlendirmenin sonlandırıldığına dair işveren tarafından yazılı olarak bilgilendirilmeden, devralmaz.
e)  Bir başka kişinin işini gözden geçirmesi istendiğinde ahlâk ve nezaket kurallarına uygun davranır.
7.6.  Yolsuzluk
Müşavir mühendis;
a) i) Müşavir mühendislerin ve/veya onların işverenlerinin seçim süreçlerini veye ücretlerini etkileyecek biçimde; ya da ii) müşavir mühendisin tarafsız karar vermesini etkileyecek biçimde
algılanabilecek veya gerçekten onları amaçlayan herhangi bir maddi çıkar türünü kabul etmez ya da teklif etmez.
b) Herhangi bir hizmet ya da yapım sözleşmesinin yürütülmesi ile ilgili olarak soruşturma yapan bir yasal soruşturma kurulu ya da kurumu ile bütünüyle işbirliği yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI VE ÜYELİK TÜRLERİ
Asıl Üyelik
Madde 8
.
8.1.  Derneğin asıl üyeleri, Derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
8.2.  Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, Derneğin amaç ve meslek ahlâkı kurallarını benimseyen ve bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, 6. maddedeki tanım kapsamına giren, ilgili meslek odasına kayıtlı, en az beş (5) yıl müşavir mühendis olarak ya da en az 10 yıl mühendis olarak çalışmış gerçek kişiler ile bu koşullara sahip en az bir gerçek kişi istihdam eden ve faaliyet konuları arasında madencilik müşavir mühendislik hizmeti verebileceği belirtilen tüzel kişiler Derneğe üye olabilir.
8.3.  Dernek asıl üyeliği; ilgilinin Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doğru ve eksiksiz doldurup imzalayarak Derneğe başvuruda bulunması üzerine Dernek Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu ilgilisine yazı ile duyurmak zorundadır.
8.4.  Dernek ödentisini ödememe dışındaki nedenlerle üyelikten kesin olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamaz.
8.5.  Derneğe üye her tüzel kişi, bir (1) kişi ile temsil edilebilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin Derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Onursal Üyelik
Madde 9.

Derneğe, mesleğe, Ülke madenciliğine, Ülkeye ya da insanlığa anlamlı ve seçkin hizmetlerde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal Üye yapılabilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA
Madde 10.

Üyelik; üyelikten ayrılma dileği ya da gerçek kişinin ölümü, tüzel kişiliğin feshi ile sona erer. Her üye Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti vb geri ödenmez. Ayrılan üye, varsa geçmişten kalan ödenti borçlarını ödemekle yükümlüdür. Yeniden üye olmak isteyenler için, ilk kez üye olma işlemleri aynen uygulanır.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA
Madde 11.

11.1. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:
a) Dernekler Kanunu'nda veya Dernek Tüzüğünde tanımlanan şartlara göre üye olma vasfını yitirmek;
b) Dernek Tüzük hükümleri, Yönetmelikleri ve Meslek Ahlâkı Kurallarına aykırı davranmaktan ya da Dernek organlarınca verilen kararlara uymamaktan ötürü haklarında Onur Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma cezası verilmiş olmak;
c) Yönetim Kurulu tarafından ödentisini ödemeyenler için üyelikten çıkarılma kararı alınmış olmak.
11.2. Üyelikten çıkarma kararını Yönetim Kurulu verir. Üye, karara ilişkin itirazını Genel Kurula yapar. Genel Kurulun itiraz hakkında vereceği karar kesindir.
11.3. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek mal varlığında hak iddia edemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI, ORGANLARIN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 12
.
Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Onur Kurulu

DERNEK GENEL KURULU
Madde 13.

13.1. Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
13.2. Olağan Genel Kurul 2 (iki) yılda bir Nisan ayı içinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
13.3. Genel Kurul;
1) Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,
2) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
13.4. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
13.5. Kendisine başvuru yapıldığı halde Yönetim Kurulu yasal süreler içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırır.
13.6. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan gündemdeki konuların üzerinde görüşülüp karar alınır.

Genel Kurul Çağrı Usul ve Esasları
Madde 14.

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında Yönetim Kurulunca aşağıdaki iş ve işlemler yerine getirilir:
a) Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısı ile ilgili kararları alır.
b) Toplantı tarihinden 30 (otuz) gün öncesi itibariyle üyelik işlemleri tamamlanmış ve Genel Kurula katılma hakkını kazanmış tüm üyelerin yer alacağı "Genel Kurul Üyeleri Listesi" hazırlanır. Liste Dernek merkezinde üyelerin incelemesine açılır.
c) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı ile Listenin Dernek merkezinde olduğu da belirtilir.
d) Genel Kurul Üyeleri Listesine itiraz Genel Kurul toplantı tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yapılabilir. Yönetim Kurulu başvuruları inceleyerek karara bağlar.
e) Genel Kurul Toplantısı, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ilana uygun olarak, ikinci toplantı yapılmak üzere tutanak tutulur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 7 (yedi) günden az, 60 (atmış) günden fazla olamaz.
f) İkinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul, çalışmalarına başlar. Ancak, katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
g) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışındaki bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (onbeş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüle uygun olarak, sonraki toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi üyelere duyurulur.
h) Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları
Madde 15.

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen usul ve esaslar uygulanır:
15.1  Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.
15.2  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
15.3  Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
15.4  İmzalanan listeye göre toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
15.5  Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
15.6  Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Genel Kurullarda toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı ve imzalı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme eklenmesi zorunludur.
15.7  Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, Derneğin dağılmasına ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
15.8  Genel Kurula katılan her Asıl Üyenin (gerçek ve tüzel kişilik) bir oy hakkı olup, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisinin oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Bir tüzel kişi temsilcisi, aynı zamanda Dernek üyesi ise iki oy hakkına sahip olur.
15.9  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
15.10 Onursal üyeler, Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir, öneri ve dileklerde bulunabilirler.
15.11 Genel Kurulda "karar yeter sayısı" toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile Derneğin feshedilmesine ilişkin kararlarda, ilgili maddelerdeki karar yeter sayıları aranır.
15.12 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
15.13 Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
15.14 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Yazman(lar) tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 16.

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
16.1  Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir/Gider Çizelgelerini, Denetim Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp Yönetim Kurulunun aklanmasına ilişkin karar almak;
16.2  Yeni çalışma dönemi çalışma programı esaslarını belirlemek,
16.3  Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki döneme ilişkin bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirirerek kabul etmek, giriş ve üyelik ödenti miktarlarını belirlemek, istenirse ödeme yöntemini belirlemesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk, gündelik ve tazminat miktarlarını belirlemek;
16.4  Yeni çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile gerekli görülecek diğer kurul üyelerini seçmek;
16.5  Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak;
16.6  Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önergeleri görüşüp karara bağlamak;
16.7  Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek;
16.8  Derneğe taşınmaz mal alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek;
16.9  Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Derneğin kurulmuş ya da kurulacak federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek;
16.10 Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbiriliği yapması hakkında karar almak;
16.11 Derneğin vakıf kurmasına ilişkin karar almak;
16.12 Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak;
16.13 Genel Kurulda kurulan Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak;
16.14 Tartışmalı konularda son ve bağlayıcı kararları vermek;
16.15 Üyelikten çıkarma kararlarına yapılan itirazları görüşüp karara bağlamak;
16.16 Üyelik başvurusu kabul edilmemiş kişilerin başvurusunu görüşüp karara bağlamak;
16.17 Derneğin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar almak;
16.18 Yönetim Kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlamak;
16.19 Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Madde 17.
Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olarak;
17.1. Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
17.2. Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları
Madde 18.

Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ile çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir:
18.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla seçilmiş 7 (yedi) asıl üye ile 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.
18.2. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.
18.3. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Yazman Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konulara göre görevlendirilebilirler.
18.4. Başkan, Derneği temsil eder; Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda Başkana vekâlet eder; Yazman Üye Derneğin yazışmalarını yönetir; Sayman Üye Derneğin mali işlerini yürütür.
18.5. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
18.6. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara Yazman Üye başkanlık yapar.
18.7. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 4 (dört) tür.
18.8. Gündem ve alınan kararlar, noterlikçe onaylı Karar Defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
18.9. Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir.
18.10.   Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.
18.11.   Üstüste üç toplantıya geçerli mazereti olmadan katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.
18.12.   Yedek üyeler, Genel Kurulda aldıkları oy sırası ile boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar.
18.13.   Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, toplantı yeter sayısının altına düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) kişiyi, 1 (bir) ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 19.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
19.1. Derneği Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ve gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek;
19.2. Derneği yönetmek, yürütme tasarrufunu gerçekleştirmek üzere gerekli kişilere ve organlara yetki vermek;
19.3. Derneğin çalışma programını hazırlamak, programın gerçekleşmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak;
19.4. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek;
19.5. Genel Kurul, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu kararlarını uygulamak;
19.6. Danışma Kurulu toplantısına davet edilecek kişileri belirlemek, Danışma Kurulu dilek ve önerileri hakkında karar vermek;
19.7. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını özendirmek, görev yapacak çalışma grubu, komite vb kurmak ve bunların raporları hakkında karar almak;
19.8. Dernek Tüzüğüne uygun hususlarda ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite olmasını sağlamak ve ulusal veya uluslararası akreditasyona mevzu olmayan hususlarda Birliğin ölçüt, ilke, usul ve benzeri özel koşullarını oluşturmak, bu koşullara uygun kişi, kuruluş, ürün ve süreçleri akredite etmek, belge, sertifika vermek;
19.9. Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli ve danışmanları atamak, özlük haklarını belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek;
19.10.   Bir önceki çalışma dönemi Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği mal varlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek;
19.11.   Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;
19.12.   Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak;
19.13.   Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak;
19.14.   Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, toplantı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak;
19.15.   Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek;
19.16.   Genel Kurulun verdiği yetkiyle Derneğin üyelik ödentisinin ve giriş ödentisinin ödeme yöntemini belirlemek;
19.17.   Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, Dernek organlarınca verilen kararlara uymadığı, meslek ahlâkı kurallarına aykırı davrandığı ya da amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Onur Kuruluna sevkine karar vermek;
19.18.   Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek;
19.19.   Dernek gelirlerini toplayacak kişileri belirlemek ve Yetki Belgesi düzenlemek;
19.20.   Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak;
19.21.   Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek;
19.22.   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak;
19.23.   Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için Dernek adına taşınır ve taşınmaz mal alımlarında ileriye yönelik borçlanabilmek.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ
Denetim Kurulunun Oluşumu
Madde 20.

20.1. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerin boşalması durumunda Genel Kurulda alınan oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.
20.2. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Denetim Kurulu Başkanı ve bir Denetim Kurulu Yazman Üyesi seçer.
20.3. Denetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 2 (iki) dir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 21.

21.1. Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
b) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
21.2  Derneğin iç denetimi, Genel Kurul kararıyla bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir ancak, bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

ONUR KURULU
Madde 22.

22.1. Onur Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
22.2. Onur Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Onur Kurulu Başkanı ve bir Onur Kurulu Yazman Üye seçer.
22.3. Onur Kuruluna aday olacakların daha önce Dernekten herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
22.4. Asıl üyeliklerin boşalması durumunda Genel Kurulda alınan oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.
22.5. Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun talebi üzerine toplanır, kendisine yansıtılan konuları karara bağlar.
22.6. Onur Kurulu, çalışmalarını "Disiplin Yönetmeliği" esaslarına göre yürütür.

DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulunun Oluşumu
Madde 23.

23.1  Danışma Kurulu; mevcut Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asıl üyeleri ile önceki Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur. Kurul toplantılarına, gündem gerektiriyorsa, katılımcı davet edilir.
23.2  Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısıyla en az altı ayda bir toplanır.
23.3  Danışma Kurulu, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar alır.
23.4  Danışma Kurulu başkanlık divanı; Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, bir Yönetim Kurulu üyesi ile Danışma Kurulu tarafından seçilen bir üyeden meydana gelir.

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 24.

24.1. Danışma Kurulunun görevleri aşağıda verilmiştir.
a) Yönetim Kuruluna, Dernek çalışmalarına ve üyeler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma duygularını geliştirmeye yönelik ilke, yöntem ve kurallara ilişkin öneri ve dileklerde bulunmak;
b) Yönetim Kuruluna Derneğin ülke kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak.
24.2  Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir; Yönetim Kurulunun ilk toplantısında değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER, GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

ÜYELİK ÖDENTİLERİ
Madde 25

25.1. Üyeler Dernek amacının gerçekleşmesi ve giderlerinin karşılanabilmesi için ödentilere eşit olarak katılmak zorundadırlar.
25.2. Dernek ödentileri aşağıdaki gibidir:
b) Giriş Ödentisi: Dernek üyelerinden, Derneğe kabul sırasında bir defaya özgü olarak alınan ödentiye denir. Giriş Ödentisi, yıllık ödentinin yarısı kadardır.
c) Üye Yıllık Ödentisi: Dernek üyelerinden, üyeliklerinin devamı süresince her yıl alınan ve aylık tahakkuk ettirilen ödentidir. Üye yllık ödentisi 120 TL (Yüzyirmi Türk Lirasıdır.)
25.3. Ödentilerin alınma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
25.4. Genel Kurul Üye Yıllık Ödenti miktarını ve ona bağlı olarak da Giriş Ödentisi miktarını artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
25.5. Giriş kararı kendisine bildirilen aday, bildirim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun belirleyeceği ödeme planına göre ödentilerini ödemek zorundadır. Giriş ödentisinin tümü ödenmeden üyelik başvurusu tamamlanmış sayılmaz ve Dernek üyeliği başlamaz.
25.6. Mevcut Gerçek Kişi Üyenin şirketini Tüzel Kişi Üye yapması ve kendisinin Tüzel Kişi Üyenin temsilcisi olması halinde, ikinci kez Giriş Ödentisi alınmaz.
25.7. Onursal üyeler ödenti ödemek zorunda değildir.
25.8. Derneğin üye olduğu uluslararası kuruluşlara ödemek zorunda olduğu ödentiler, o kuruluşların kurallarına göre ve belirlenen zamanlarda ödenir. Bu ödentilerin Dernek üyelerine nasıl yansıtılacağı Genel Kurul kararıyla belirlenir.
25.9. Ödentilerini zamanında ödemeyen üyelere, gecikilen her ay için Genel Kurulun belirlediği "gecikme farkı" uygulanır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 26.

26.1. Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir:
a) Üyelerden sağlanacak ödenti gelirleri;
b) Dernek taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile para ve haklarının işletilmesinden, ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değer gelirleri;
c) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları, balo, yemek, eğlence, konferans, kongre, seminer, eğitim, gezi ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler;
d) Her türlü bağış ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar;
e) Kamu ve özel ortaklıklarından, iktisadi işletmelerden, ticari faaliyetlerden ve ortak projelerden sağlanacak gelirler;
f) Diğer gelirler.
26.2. Dernek, ulusal ya da uluslararası gerçek ve tüzel kişilerden yardım kabul edebilir.

DERNEK DEFTERLERİ
Madde 27
.
Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılması zorunludur.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Gelir ve Gider Belgeleri
Madde 28.

28.1. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
28.2. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
28.3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Madde 29.

29.1. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
29.2. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Madde 30.

30.1. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" Dernek tarafından 3 (üç) nüsha düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, 15 (onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
30.2. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
30.3. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi vd hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi
Madde 31.

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 32.

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk 4 (dört) ayı içinde Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA YÖNTEMİ
Madde 33.

33.1. Dernek, amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
33.2. Yönetim Kurulu, Kamu İhale Kurumu'nun her yıl belirlediği doğrudan alım limitinin iki katına kadar Genel Kuruldan herhangi bir yetki almadan borçlanabilir. Bu miktarın üzerinde borçlanmak için Genel Kuruldan izin almak zorundadır.
33.3. Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 1.000 TL'sını aşan tüm harcamalarda, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yazman ile birlikte Sayman Üyenin imzalarının bulunması zorunludur. 1.000 TL'sını aşmayan harcamalar Yönetim Kurulu Başkanı, Yazman veya Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Madde 34.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul sonuç bildirimine;
1) Divan başkanı, başkan yardımcısı ve yazman(lar) tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği
eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ
Madde 35.

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ
Madde 36.

36.1. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" 2 (iki) nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
36.2. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa, bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
36.3. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
Madde 37
.
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 1 (bir) ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Madde 38.

38.1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
38.2. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

YEDİNCİ. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 39

39.1. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
39.2. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir.

DERNEĞİN BİLDİRİ YAYIMLAMASI
Madde 40.

Dernek adına yayımlanacak bildiri, basın açıklaması vb, Yönetim Kurulu kararını gerektirir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 41.

41.1. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
41.2. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.
41.3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHi VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Derneğin Feshi
Madde 42.

42.1. Derneğin feshi kararı, Genel Kurul üyelerinin en az 2/3 (üçte iki) sinin hazır bulunacağı bir Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu ile alınır.
42.2. İlk toplantıda 2/3 (üçte iki) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye sayısının en az iki katı kadar üyenin katılmıyla yapılacak ikinci toplantıda Derneğin feshi konusu görüşülür. Ancak fesih kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
42.3.  Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Madde 43
.
43.1. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında "Tasfiye Halinde Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği Derneği" ibaresi kullanılır.
43.2. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
43.3. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
43.4. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
43.5. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

DERNEĞİN YÖNETMELİKLERİ
Madde 44.

Dernek Tüzük hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 45.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk Genel Kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin;

 Adı ve Soyadı  Görevi
 Ömer YENEL Başkan
  Dr. Yusuf Ziya ÖZKAN  Başkan Yardımcısı
 Mehmet KAYADELEN Yazman
 Esin OZGAN Sayman
 A. Uğur GÖNÜLALAN Üye

 

 

 

 

 

Madde 46
İş bu tüzük 46 (kırkaltı) madde ve geçici 1 (bir) maddeden ibarettir.

 
 

Grafik Tasarım: Pe-Ra Grafik